Ασφάλεια & υγεία στην εργασία

Στην ΕΛΕΚΤ Α.Ε. έχουμε υιοθετήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801.
Έχουμε καθορίσει μια Πολιτική για την Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία, με την οποία θέτουμε τους στόχους υγείας και ασφάλειας και δεσμευόμαστε για τη βελτίωση της επίδοσης στην υγεία και ασφάλεια.

 

Η Πολιτική για την Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία τεκμηριώνεται, εφαρμόζεται, διατηρείται και ανασκοπείται περιοδικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένει σχετική και κατάλληλη για την εταιρία. Είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές Αρχές και Στόχους στους οποίους η Διοίκηση κι όλο το προσωπικό της εταιρίας είναι δεσμευμένη:

 

  •  Αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών καθώς και των λοιπών αρνητικών επιδράσεων στην υγεία, που σχετίζονται με την εργασία.
  •  Συμμόρφωση προς την ισχύουσα Νομοθεσία για την ΥΑΕ και τις λοιπές απαιτήσεις στις οποίες η εταιρία συνεισφέρει.
  •  Αναγνώριση της ΥΑΕ ως εσωτερικού μέρους της διοικητικής δομής και της επίδοσης σε θέματα ΥΑΕ ως εσωτερικού μέρους της επιχειρησιακής επίδοσης της εταιρίας.
  •  Προσπάθεια για διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ καθώς και υπενθύμιση για την υποχρέωση που έχουν στο να τηρούν όλους τους Ελληνικούς νόμους και κανονισμούς YAE που ισχύουν σε κάθε ιδιαίτερο χώρο εργασίας.
  •  Προσπάθεια για διατήρηση της καλής φήμης της εταιρίας που θα μπορούσε να διαταραχτεί εξ΄ αιτίας κακών εργασιακών ενεργειών των εργαζομένων.
  •  Εξασφάλιση ότι η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι είναι ικανοί να υλοποιήσουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που τους ανατέθηκαν στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.
  •  Διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων – ανθρώπινων, χρηματοοικονομικών ή άλλων – για την εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.
  • Συνεχή βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.

 

Η Γενική Διεύθυνση
01/11/2012